ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Etický kodex fyzioterapeuta zvířat

 

Obecné zásady

 • Stavovskou povinností fyzioterapeuta zvířat je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.
 • Fyzioterapeut zvířat dodržuje zákony a vyhlášky, kterými se řídí jeho činnost v České republice.
 • Fyzioterapeut zvířat nese odpovědnost za svá rozhodnutí.

I.   Výkon povolání

 • Fyzioterapeut zvířat zodpovídá za provedení fyzioterapeutických postupů a nesmí ohrozit zdraví zvířete.
 • Fyzioterapeut zvířat musí svou profesionální činností předcházet vzniku omezení, redukce až znemožnění některých fyzických a psychických funkcí zvířete.
 • Fyzioterapeut zvířat přispívá k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o zvířata.
 • Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší úroveň svého vzdělání a odbornost (celoživotní vzdělávání).
 • Fyzioterapeut zvířat má právo na finanční odměnu za svou práci.

II.   Vztah ke klientovi

 • Fyzioterapeut zvířat je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči o zvíře.
 • Fyzioterapeut zvířat podává klientům přesné informace o poskytování fyzioterapeutických výkonů a je povinen seznámit klienta i o případném riziku terapie.

III.  Vztahy k ostatním zdravotnickým profesím

 • Fyzioterapeut zvířat spolupracuje v klientově zájmu s jeho ošetřujícím veterinárním lékařem.
 • Fyzioterapeut zvířat spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi buď v rámci interdisciplinární spolupráce nebo jako člen multidisciplinárního týmu.
 • Fyzioterapeut zvířat se podílí se na rozvoji odborného vzdělávání ostatních veterinárních i laických pracovníků.

IV.   Závěrečná ustanovení

 • Fyzioterapeut zvířat za všech okolností dodržuje standard profesní a osobní etiky, což činí jeho profesi důvěryhodnou.
 • V případě, že kolega poruší pravidla etického kodexu je fyzioterapeut zvířat povinen jej na to upozornit; nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní organizaci.