ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Představení Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, vzdělání fyzioterapeutů zvířat u nás

Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. byla zapsána do Spolkového rejstříku 10.12.2016. Vznikla jako organizace sdružující veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, kteří mají stejné profesní zájmy. Pro styk se zahraničím je oficiální anglický překlad názvu Czech Association of Animal Physiotherapy and Rehabilitation (zkratka CAAPR). Asociace sídlí na adrese: Veterinární klinika Vyvet, Dědická 680/27a, Vyškov, 682 01

Cíle Asociace jsou:

 • sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat
 • zajištění výměny zkušeností mezi jednotlivými členy Asociace
 • zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací
 • zajišťování kontaktů se zahraničními organizacemi podobného zaměření
 • organizování odborných programů: konferencí, seminářů a kurzů
 • vydavatelská činnost odborných publikací se zaměřením na fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
 • provádění výzkumných prací v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat a jejich šíření mezi odbornou i laickou veřejnost
 • šíření osvěty v oblasti a o oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat

Členem Asociace se může stát na základě písemné přihlášky každý veterinární lékař, odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, který souhlasí s jejími stanovami. Odborníkem v rehabilitaci zvířat se míní osoba bez získaného titulu veterinární lékař schválená Prezidiem na základě předložení dokladů o vzdělání související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat Členství v Asociaci je dvojího druhu a to člen – čekatel a řádný člen.

Člen musí do 3 let doložit vzdělání a odbornost související s fyzioterapií a rehabilitací pohybového aparátu zvířat a stává se certifikovaným členem.

Certifikovaný – člen musí doložit dokument o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat. Tento dokument musí obsahovat vypsanou náplň tohoto vzdělání. O tom, zda náplň daného vzdělání splňuje požadavky na zařazení osoby, jako certifikovaného člena rozhodne Prezidium Asociace, případně navrhne její doplnění. Dokumentem o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat je myšleno: dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičku AFRZČR, renomované zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou, získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl. ECVS či Dipl. ECVN, které se rehabilitace týkají.

Orgány Asociace jsou:

 • Shromáždění
 • Prezidium (prezident, více prezident, tajemník, ostatní členové)
 • Revizní komise (předseda)
 • Rada zakladatelů

Aby Asociace naplnila svůj cíl rozhodnou měrou se podílet na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat začala pořádat Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat. Náplň kurzu je následující:

 1. Anatomie a fyziologie
  • Anatomie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika
 2. Patofyziologie
  • Hojení tkání (šlachy, ligamenta, kosti, chrupavka, svaly)
 3. Vyšetření pacienta
  • Anamnéza, klinická propedeutika, ortopedické vyšetření, neurologické vyšetření, analýza pohybu)
 4. Patologie (onemocnění se vztahem k pohybovému aparátu)
  • Ortopedická onemocnění a jejich rehabilitace, neurologická onemocnění s jejich rehabilitace, geriatričtí pacienti, rehabilitace při hojení ran, rehabilitace kritických pacientů
 5. Pasivní fyzioterapie
  • Pasivní pohyby a strečink, mobilizace kloubů, masáže
 6. Pohybová terapie
  • Asistovaná pohybová terapie, trénink fyziologického postoje, trénink indukovaný spinálními reflexy, aktivní pohybová terapie
 7. Fyzikální terapie
  • Hydroterapie, termoterapie, pulzní magnetoterapie, terapeutický ultrazvuk, elektroterapie (TENS, NMES, EMS), terapeutický laser, rázová vlna
 8. Podpůrná péče v rehabilitaci
  • Kontrola vylučování u imobilních pacientů, pomůcky, pomocná zařízení, orthotika, protetika, bandáže, chondroprotektiva, výživa při rehabilitaci, paliativní terapie
 9. Od teorie k praxi
  • Vyšetření pacienta, analýza klinických nálezů, interpretace lékařské zprávy, sestavení rehabilitačního protokolu, komunikace s klientem, hospitalizace versus ambulantní péče a rehabilitace v domácím prostředí.

 

 

 

 

 

 

Etický kodex fyzioterapeuta zvířat

 

Obecné zásady

 • Stavovskou povinností fyzioterapeuta zvířat je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.
 • Fyzioterapeut zvířat dodržuje zákony a vyhlášky, kterými se řídí jeho činnost v České republice.
 • Fyzioterapeut zvířat nese odpovědnost za svá rozhodnutí.

I.   Výkon povolání

 • Fyzioterapeut zvířat zodpovídá za provedení fyzioterapeutických postupů a nesmí ohrozit zdraví zvířete.
 • Fyzioterapeut zvířat musí svou profesionální činností předcházet vzniku omezení, redukce až znemožnění některých fyzických a psychických funkcí zvířete.
 • Fyzioterapeut zvířat přispívá k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o zvířata.
 • Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší úroveň svého vzdělání a odbornost (celoživotní vzdělávání).
 • Fyzioterapeut zvířat má právo na finanční odměnu za svou práci.

II.   Vztah ke klientovi

 • Fyzioterapeut zvířat je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči o zvíře.
 • Fyzioterapeut zvířat podává klientům přesné informace o poskytování fyzioterapeutických výkonů a je povinen seznámit klienta i o případném riziku terapie.

III.  Vztahy k ostatním zdravotnickým profesím

 • Fyzioterapeut zvířat spolupracuje v klientově zájmu s jeho ošetřujícím veterinárním lékařem.
 • Fyzioterapeut zvířat spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi buď v rámci interdisciplinární spolupráce nebo jako člen multidisciplinárního týmu.
 • Fyzioterapeut zvířat se podílí se na rozvoji odborného vzdělávání ostatních veterinárních i laických pracovníků.

IV.   Závěrečná ustanovení

 • Fyzioterapeut zvířat za všech okolností dodržuje standard profesní a osobní etiky, což činí jeho profesi důvěryhodnou.
 • V případě, že kolega poruší pravidla etického kodexu je fyzioterapeut zvířat povinen jej na to upozornit; nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní organizaci.

 

 

 

STANOVY ASOCIACE

Další vzdělávání certifikovaných členů
16. 10. 2019

 

Cílem činnosti Asociace podle Stanov je se svou činností podílet rozhodnou měrou na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Certifikovaní členové již odpovídající vzdělání mají, ale je potřeba, aby si své poznatky upevňovali a rozšiřovali. Proto byl vytvořen kreditový systém, hodnotící jejich aktivity. Aby byli stále certifikovanými členy, je třeba za 3 roky certifikovaného členství nasbírat 30 bodů podle aktivit v následující tabulce a předložit deník pacientů. Toto tříleté období jim začíná běžet okamžikem, kdy se stali certifikovanými členy. Po uplynutí této doby musí Prezidiu Asociace předložit výčet svých aktivit a Prezidium rozhodne, zda podmínky kreditů splnili a zůstávají dále certifikovanými členy.

 

 

Bodovaná činnost

Body

Publikace ve veterinárním časopise

5

Publikace v chovatelském časopise

3

Publikace na stránkách Asociace www.asofyrez.cze

3

5

3

Prezentace na chovatelské akci

Prezentace na veterinární akci (pro veterináře nebo veterinární sestry)

Prezentace na akci (kongres, seminář) AFRZČR, z.s.

5

Účast na semináři / kongresu AFRZČR, z.s.

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - aktivní

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - pasivní

2

5 / rok

5

Aktivní práce v asociaci (webové stránky, funkce, mimořádná činnost)

Umožnění praxe účastníka Kurzu AFRZČR, z.s.

Deník pacientů

1 - 5 / rok