Shromáždění AFRZČR, z.s.

Sdělení Prezidia AFRZČR, z.s., které se detailně zabývá omezeními chodu Asociace v souvislosti pandemií COVID-19:

Vážení členové,

   s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. vláda České republiky, usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky. Tímto vyhlášením nouzového stavu nebyla dotčena dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

   V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo k tomuto dni vydáno prozatím jedno krizové opatření, a to usnesením vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020, které obsahuje výčet jednotlivých zákazů a omezení, mimo jiné i zákaz hromadných akcií konaných ve vyšším počtu než deset osob ve vnitřních prostorech staveb.

   Ve výčtu výjimek chybí výslovná zmínka týkající se konání schůzí, zasedání a podobných akcí soukromých osob, tj. např. shromáždění spoluvlastníků nebo valných hromad obchodních společností či spolků. Z obecného zákazu jsou vyňaty hromadné akce, pokud jde o výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž ze znění krizového opatření není zcela zřejmé, zda se toto vynětí vztahuje i na valné hromady a zasedání jiných orgánů společností, jelikož pro ně výslovně není uvedena výjimka, proto je vždy zapotřebí zvážit konkrétní podmínky, a to i s ohledem na možnou účast osob. S ohledem na vývoj této legislativy máme za to, že jsou v tomto znění krizového opatření takové akce zakázány.

   Dle původního plánu měl prezident Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. (dále jen „Asociace“) v plánu svolat Shromáždění v první polovině prosince 2020. Z důvodu výše popsaných mimořádných opatření, která přijala vláda České republiky v souvislosti s pandemií, nelze v tuto dobu, valnou hromadu uskutečnit formou jako v minulém roce, aby nebyla konána v rozporu s těmito opatřeními.

   Z důvodu nekonání Shromáždění Asociace si Vás dovolujeme informovat, že je nutné legislativně vyřešit disproporci končícího funkčního období některých členů Prezídia. V této souvislosti se uplatní úprava zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzv. Lex Covid, který umožňuje dle § 20 prodloužení funkčního období (citace § 20 odst. 1 Lex Covid: “Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.“).

   Velmi bedlivě sledujeme, kdy tato mimořádná opatření budou zrušena, abychom podle shora citovaného zákona svolali Shromáždění Asociace. Shromáždění bude svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třech měsíců ode dne zrušení mimořádných opatření, o čemž Vás budeme průběžně informovat.

   Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, velmi nás mrzí, že situace ohledně pandemie stále komplikuje náš profesní a soukromý život, včetně našich spolkových aktivit. Jsme přesvědčeni a pevně věříme, že nám situace dovolí se v brzké době potkat.

 Hodně zdraví přeje
Prezidium AFRZČR, z.s.

cs_CZ