Text 2022

Milí zájemci, rádi bychom Vám nabídli ucelený kurz zabývající se fyzioterapií a rehabilitací koní. Všem kurzistům nabízíme od počátku studia členství v Asociaci: Po úspěšném absolvování kurzu a složením zkoušky se tato osoba stává Certifikovaným členem AFRZ ČR.

Certifikovaný člen je zapsán na stránkách asociace jako doporučený fyzioterapeut pro koně pro Českou i Slovenskou republiku a plynou mu i další výhody. Bude moci používat titul CertCAAPR.

Veterinární lékař po splnění podmínek dle Řádu vzdělávání Komory veterinárních lékařů ČR specializační hodnost: „Veterinární lékař certifikovaný Komorou v oboru fyzioterapie a rehabilitace koní“.

Cena celého Kurzu je 217 460,- Kč s DPH (resp. 9060,- Euro s DPH), podrobnosti viz níže.

Doba trvání kurzu:

Kurz fyzioterapie a rehabilitace koní (dále jen Kurz), včetně zkoušky, lze aktuálně zvládnout v časovém horizontu 18 měsíců. Termín zkoušky se stanovuje v průběhu kurzu, a to ohledem na časové možnosti zkoušejících, a také celkovém počtu a vědomostní připravenosti studentů na danou zkoušku.

Kdo se může přihlásit do kurzu:

 • veterinární lékař
 • veterinární technik/sestřička
 • ostatní vážní zájemci s ukončeným maturitním vzděláním, kteří se zabývají, nebo se chtějí zabývat problematikou fyzioterapie a rehabilitace koní a již mají s péčí o koně zkušenosti, neboť jde o náročnější variantu, než se jednalo v případě rehabilitace malých zvířat. Přihlášky budou hodnoceny individuálně na základě motivačního dopisu a dosavadních zkušeností.
  • Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na email: info@asofyrez.cz

Náhradníci:

Kapacita kurzu je 20 uchazečů.
Pokud se stane, že zájemců o kurz bude více než volných míst, bude zájemcům umožněno zapsat se na listinu čekatelů. V případě, že někdo z kurzu vypadne, budou tito zájemci kontaktování na základě toho, kdy se na kurz přihlásili, a splňují přihlašovací podmínky.

Co vše budete muset absolvovat k úspěšnému zakončení kurzu:

 • Zúčastnit se 13ti přednáškových víkendů:
  • Ve většině jde o prodloužený víkend v trvání pátek 13°° až neděle 14°°, každý víkend tak má průměrně 21 výukových hodin (teoretické přednášky nebo praktická výuka – kostra koně, praxe s koňmi, přístroje – fyzikální terapie, demonstrace pacientů). Detailní rozvrh hodin je účastníkům zasílán před jednotlivými víkendy. Zmíněných 13 Víkendů (1/13-13/13) je tematicky rozdělených, viz níže. Přihlášený zájemce musí absolvovat všech těchto třináct Víkendů. V následujícím Víkendu budou na jeho začátku prověřeny znalosti z předchozího tématu formou testu o 30 otázkách, s odpověďmi a/ až d/ (jedna správná), úspěšný absolvent musí mít 75% správně. Pokud test student nebude mít v daném procentním limitu, může test ještě opakovat.
  • V průběhu celého kurzu může být účastník z jednoho Víkendu omluven, a to pouze v případě vážných důvodů (zdravotní, rodinné). Probírané téma je nutné si doplnit samostudiem a vědomosti prokázat v následujícím víkendu testem, jako ostatní studenti. V případě, že souběžně probíhá jiný vzdělávací turnus, lze si v tomto kurzu chybějící téma nahradit. Pokud znalosti z omluvené části kurzu student neprokáže, musí toto téma absolvovat v následujícím Kurzu vypsaném AFRZČR, z.s. V tom případě může absolvent skládat zkoušku až na konci tohoto kurzu, neboť u závěrečné zkoušky bude muset přihlášený účastník prokázat vždy znalosti ze všech víkendů.
 • Praxe: během studia kurzu je nutné absolvovat praxi 2 týdny (10 pracovních dnů – 80h) na vybraných pracovištích: terénní fyzioterapeuti koní, pracoviště certifikovaných fyzioterapeutů nebo jiné doporučené rehabilitační pracoviště, popřípadě vybrané veterinární kliniky.
 • Státnicoví pacienti: Student v průběhu studia musí vypracovat a na kurzu prezentovat 3 vlastní pacienty.
 • Zkouška: Po absolvování přednáškových víkendů je Asociací vypsaná zkouška. Zkouška má 3 části: Písemný test, Ústní zkouška, Praktická zkouška.

Obsah kurzu:

 • 1. víkend/13: Úvod. Anatomie kostí, vazů a kloubů (základní anatomické názvosloví, anatomie kostí, kloubů a vazů koně, základní morfologie páteře včetně měkkých tkání).
 • 2. víkend/13: Anatomie svalů (anatomie svalů koně), Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce (základy neurofyziologie vedení nervového vzruchu a svalové kontrakce).
 • 3. víkend/13: Ortopedie: základy ortopedického vyšetření, ortopedická onemocnění páteře, hrudní a pánevní končetiny.
 • 4. víkend/13: Neurologie: základy neurologického vyšetření, onemocnění nervové soustavy. Patologie: Hojení nervové tkáně a svalů + Nemoci nervového systému.
 • 5. víkend/13. Chování koní a bezpečnost – teoretický úvod. Zobrazovací metody v koňské medicíně, analýza diagnostiky od veterináře a jak s ní pracovat.
 • 6. víkend/13: Analýza statická, analýza pohybu, základy biomechaniky. Palpace a fyzioterapeutické vyšetření
 • 7. víkend/13: Manuální terapie a teorie k ošetřování – Masáže a měkkotkáňové techniky
 • 8. víkend/13: Manuální terapie a teorie k ošetřování – Mobilizace a strečink
 • 9. víkend/13: Fyzikální terapie: termoterapie, pulzní magnetoterapie, terapeutický ultrazvuk, elektroterapie (TENS, NMES, EMS), terapeutický laser, rázové vlny, hydroterapie
 • 10. víkend/13: Patologie, základy farmakologie: Nejdůležitější onemocnění koní (dýchací, metabolický, trávicí, močopohlavní systém), myopatie, nádorová onemocnění. Pojivové tkáně: Histologie, Patofyziologie hojení pojivových tkání (šlachy, vazy, kosti, chrupavka, svaly). Zánět.
 • 11. víkend/13: Výživa koně, kopyta a souvislosti. Základní znalosti o kopytech. Komunikace s majiteli, veterináři, trenéry apod.
 • 12. víkend/13: Sedla – teorie a praxe, opakování ke zkoušce
 • 13. víkend/13: Pohybová terapie, sestavení rehabilitačního plánu

Před některými víkendy je zaslán emailem materiál na domácí přípravu před vlastní výukou (nutnost být seznámen s určitými odbornými termíny, které budou při výuce probírány)

 • každý účastník obdrží tištěné i elektronické výukové materiály s možností udělat si vlastní poznámky
 • látka je probírána i prakticky – kostra, přístroje;
 • mezi výukami jsou zajištěny přestávky, k dispozici po celou dobu výuky je voda, káva, čaj
 • sobota – společná večeře účastníků Kurzu hrazena Asociací
 • některé víkendy budou probíhat jak na Moravě, tak v Čechách – účastníci si mohou vybrat, nicméně je nutné, aby byl počet účastníků rovnoměrně rozdělen
  • v případě nerovnoměrného rozdělení mohou být účastníci požádáni o účast na víkendu druhé skupiny

Finanční podmínky účasti:

Cena celého Kurzu je 217 460,- Kč s DPH (v ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku).

Pro zájemce ze Slovenska je cena celého Kurzu je 9060,- Euro s DPH (v ceně kurzu opět nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku).

Pozor – důležité! Platba se bude provádět až v lednu 2024. Do té doby Vám budou zadány platební instrukce, v tuto chvíli nezasílejte žádnou částku. Platný učet asociace na webových stránkách nebude použit pro platby Kurzu Fyzioterapie koní, ale bude zřízen účet nový.

Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen od ledna 2024 přihlášku stvrdit záložní platbou v ceně 1/13 částky kurzu, tj. 16 728,- Kč s DPH, resp. 697,- Euro. Bude Vám zaslána faktura, prosíme o fakturační údaje zadané v přihlášce.

Storno poplatek: Pokud se závazně přihlášený účastník z jakýchkoliv důvodů z kurzu odhlásí v období do 1 měsíce před zahájením prvního víkendu, částka již nebude bohužel vrácena. Pokud se účastník kurzu rozhodne z kurzu odhlásit v období více než 1 měsíc před zahájením kurzu (prvního víkendu), odhlášený obdrží celou částku nazpátek.

Účastníkům je umožněno v průběhu kurzu platit jednotlivé víkendy samostatně, nemusí tedy platit celý kurz najednou. Před každým dalším víkendem obdrží studující samostatnou fakturu. Za celý Kurz dostanete tedy celkově 13 faktur.

Pozor: pokud se daného víkendu student neúčastní, musí přesto v rámci navštěvovaného Kurzu víkend zaplatit a potom si jej může nahradit.

Víkendy Kurzu je nutné zaplatit po obdržení faktury před příslušným víkendem, do data splatnosti faktury. Variabilní symbol dalších plateb je číslo obdržené faktury.

V případě nejasnosti či vyskytnutí se závažného problému, napište na info@asofyrez.cz.

Lektoři kurzu na rok 2024/2025:

 • MVDr. Zuzana Zápalková, EEBW
 • MVDr. Eliška Punčochářová, Ph.D.
 • Barbora Matušková EEBW, DipAPhys.
 • Mgr. Barbora Vopálenská, EEBW, AdCerVphys
 • Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dip.ECEIM
 • MVDr. Marta Pekárková, DipECVDI
 • MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D., Dipl.ECEIM
 • Dr.med.vet. et scient. Rhea Haralambus, Dipl.ECVS
 • Ing. Monika Mechová
 • Ing. Kristina Koudelová, EEBW
 • Iva Vavroušová
 • MVDr. Kateřina Junghansová
 • MVDr. Marta Pekárková, DipECVDI
 • MVDr. Aleš Tomek, DipECVN
Místo konání teoretické částí Kurzu:

Hotel Dukla
Dědická 547/29, Vyškov
hoteldukla@seznam.cz
www.hotel-vyskov.cz
+420 517 344 666
Zde máte možnost se ubytovat (není povinné), většina účastníků předchozích kurzů toho využívala nebo využívá. Parkování je přímo u hotelu.
Doporučujeme objednat si ubytování přímo v hotelu (kontakt výše). Je to levnější.

Termíny kurzu K1 na rok 2024/2025:

 • 1/13: 9.-11.2.2024: Anatomie kostí, kloubů a vazů
 • 2/13: 29.-31.3.2024: Anatomie svalů
 • 3/13: 12.-14.2.2024: Ortopedie koní
 • 4/13: 10.-12.5.2024: Neurologie koní
 • 5/13: 31.5.-2.6.2024: Chování koní a bezpečnost, zobrazovací techniky (online)
 • 6/13: 21.-3.6.2024.: Analýza pohybu a fyzioterapeutické vyšetření (Čechy)
 • 6/13: 28.-30.6.2024.: Analýza pohybu a fyzioterapeutické vyšetření (Morava)
 • 7/13: 6.-8.9.2024: Masáže (Morava)
 • 7/13: 13.-15.9.2024: Masáže (Čechy)
 • 8/13: 4.-6.10.2024: Strečink a mobilizace (Morava)
 • 8/13: 11.-13.10.2024: Strečink a mobilizace (Čechy)
 • 9/13: Listopad 2024: Fyzikální terapie, chování koní v praxi
 • 10/13: Leden 2025: Patologie, nemoci koní
 • 11/13: Únor 2025: Komunikace s odborníky, výživa
 • 12/13: Březen 2025: Pasování sedel, opakování ke zkoušce
 • 13/13: Duben 2025: Pohybové terapie, tvorba rehabilitačních plánů

cs_CZ